Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Boekhandel van der Meijden te Kesteren, en op alle overeenkomsten die via haar website tussen Boekhandel Van der Meijden en de Afnemer worden aangegaan. Door de Afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing op en maken geen deel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 2 – Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Boekhandel van der Meijden: boekhandel, gevestigd in Kesteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11020172 met het BTW-nummer NL805667283B01. De Afnemer is de natuurlijke rechtspersoon die met Boekhandel van der Meijden een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meerdere producten. 

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van Boekhandel van der Meijden zijn vrijblijvend. Een bestelling van de Afnemer kan geweigerd worden door Boekhandel van der Meijden binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door Boekhandel van der Meijden van de bestelling van de Afnemer.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1. Alle gehanteerde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De gehanteerde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten (binnen Nederland) bedragen €3,50 voor bestellingen beneden €25,00. Zendingen (binnen Nederland) boven €25,00 worden franco geleverd.

4.2. Boekhandel van der Meijden behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

 

Artikel 5 – Levering

5.1. De vermelde termijnen  en levertijden voor de prestatie van Boekhandel van der Meijden zijn indicatief. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding en geeft u tevens geen recht de overeenkomst te ontbinden.

5.2. De bestelde producten worden aan de Afnemer geleverd door aflevering. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor risico van de Afnemer.

5.3. Boekhandel van der Meijden mag de nakoming van een verplichting aan de Afnemer opschorten zolang de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting(en) aan Boekhandel van der Meijden heeft voldaan.

5.4. Boekhandel van der Meijden hanteert een levertijd van 2 tot 5 dagen. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en reclames

6.1. Indien een product, om welke reden dan ook, niet aan de overeenkomst beantwoordt, of indien een Afnemer een product om welke reden niet wenst af te nemen, is de Afnemer gerechtigd het product met medezending van een schriftelijke motivatie binnen 7 dagen na aflevering in een deugdelijke verpakking retour te zenden aan Boekhandel van der Meijden.

6.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retourzending zal Boekhandel van der Meijden, indien ze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk opnieuw het door de Afnemer bestelde product leveren of het aankoopbedrag restitueren.

6.3. De aanwezigheid van een gebrek  geeft de Afnemer in geen geval het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting met betrekking tot het product.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door Boekhandel van der Meijden aan de Afnemer geleverde producten gaat pas over indien de Afnemer, al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Boekhandel van der Meijden verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Boekhandel van der Meijden geleverde producten geheel en voorwaardelijk te accepteren.

 

Artikel 9 – Overmacht

Onder overmacht voor Boekhandel van der Meijden wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Boekhandel van der Meijden noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Boekhandel van der Meijden of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

 

Artikel 10 – Toepasselijkheid recht en geschillen

Op elke door Boekhandel van der Meijden met de Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de overeenkomst die gesloten is tussen Boekhandel van der Meijden en de Afnemer zullen uitsluitend worden voorgeled aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11 – Disclaimer

Boekhandel van der Meijden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden die voorkomen op haar website, zoals foutief aangegeven prijzen of foutieve productomschrijvingen.